Hyvinvoiva työyhteisö

Hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat yhä vahvemmin modernissa työelämässä vaikuttaen keskeisesti työyhteisön ilmapiiriin, yleiseen työviihtyvyyteen, työtuloksiin sekä myös kuormittaviin vuorovaikutustilanteisiin liittyvän hallinnan kokemuksen kautta omaan jaksamiseen.

Työyhteisön jäsenten ymmärrys hyvinvointia tukevasta vuorovaikutustyylistä on yksi keskeisimmistä jaksamisen, työhyvinvoinnin ja myös työtulosten tekijöistä. Koulutuksessa pyritään edistämään osallistujien valmiuksia tunnistaa ja asemastaan riippumatta edistämään näitä toimintatapoja omassa työyhteisössään.

Koulutus jakautuu kolmeen pääteemaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan sitä, millä tavalla ihmiset ovat psykologisilta ominiasuuksiltaan erilaisia ja millä tapaa nämä eroavaisuudet näkyvät työelämässä.

Toisessa osassa tarkastellaan sellaisia yksilön vuorovaikutustyylejä ja tulkintamalleja, jotka joko edesauttavat tai estävät sujuvaa ja hyvinvointia tukevaa työkäyttäytymistä. Lisäksi tässä osiossa käydään läpi sitä, kuinka näihin ominaisuuksiin voidaan työelämässä pyrkiä vaikuttamaan.

Kolmannessa osassa pohditaan työyhteisön tasolla esiin nousevia keskeisiä hyvinvointia tukevia ja sitä uhkaavia tekijöitä ja näihin vaikuttamista. Koulutuksen eri teemoja pyritään painottamaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Koulutus on suunnattu kaikille työelämän vuorovaikutuskysymyksistä kiinnostuneille.

KOULUTTAJA:
Teemu Heino, psykologi, psykoterapeutti     Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Hyvinvoiva työyhteisö

Uusi hankintadirektiivi -miten hankintalaki muuttuu?

EU-parlamentti on hyväksynyt uudet hankintadirektiivit ja uuden hankintalain valmistelu Suomessa on käynnistynyt. Tule kuulemaan millaisia muutoksia hankintalakiin on tulossa ja millä aikataululla. Koulutuksessa keskitymme klassiseen direktiiviin.

 

Osallistujat saavat kokonaiskäsityksen uudistuk-sesta sekä tietoa muutoksista, joihin on hyvä alkaa valmistautua. Kilpailuttaminen tulee käytännössä muuttumaan. Direktiivistä on valittu keskeisimmät muutoskohdat, joihin paneudutaan syvemmin. Osin käsitellään myös oikeuskäytäntöä, joka on vaikuttanut muutosten sisältöön.

 

 

 

 

Päivän ohjelmassa ovat mm: hankintojen jakaminen osiin, miten hankintasopimusta voi jatkossa muuttaa, innovaatiokumppanuus uutena menettelynä, muutokset tarjoajien soveltuvuusehtoihin, tarjousten vertailuun ja elinkaarikustannuksien käyttäminen sekä hankintojen valvonta. Koulutus on suunnattu sekä hankintayksiköille että yrityksille.


KOULUTTAJA:
Tapio Lahtinen, varatuomari, asiantuntija, PTCServices Oy      
Eeva Kiviniemi, asiantuntija, OTM, PTCServices Oy
Mirjam Isoranta, asiantuntija, OTM, PTCServices Oy
Annamari Kontio, varatuomari, asiantuntija, PTCServices Oy      
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Uusi hankintadirektiivi -miten hankintalaki muuttuu?

Esimieskoulutus -haastavat tilanteet esimiestyössä

Esimiestyöhön sisältyy paljon erilaisia ja erisävyisiä vuorovaikutustilanteita, jotka joskus saattavat tuntua uuvuttavilta ja jopa mahdottomilta. Esimiehen ja keskijohdon työssä jaksamista ylläpidetään tiedostamalla omat voimavarat ja valmistautumalla erilaisiin haastaviin tilanteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi työyhteisön vuorovaikutuksen säilyttämiseen ja kehittämiseen sekä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkomiseen.Esimiehet eivät kuitenkaan aina osaa informoida ja puhua työntekijöille asioista. Kun työntekijät purnaavat, esimiehet eivät löydä keinoja ratkaista tilannetta, vaan sulkeutuvat helposti huoneisiinsa tai vetoavat omiin kiireisiinsä. Kannustaminen ja kiitokset saattavat myös kiireen varjolla unohtua. Koulutuksessa annetaan taitoja miten näistä haastavista tilanteista selvitään.

Koulutus soveltuu erityisesti esimiehille joilla on kokemusta esimiestyöstä, mutta myös jatkokoulutukseksi Uusi esimies - koulutuksen saaneille.

KOULUTTAJA:
Kataja Jukka, Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja Easy Living Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Haastavat tilanteet esimiestyössä

Esimieskoulutus -uusi esimies

Koulutuksessa käydään läpi yleisesti esimiestyöhön vaadittavia osaamisen alueita painottaen kuitenkin kaikessa vuorovaikutuksen merkitystä ja sen hallintaa esimies-alaissuhteessa. Koulutus ohjaa esimiehen perustehtävän ja esimiesroolin ymmärtämiseen.

Koulutuksessa käsitellään myös nykyaikaista tapaa luoda suotuisa motivaatio. Lisäksi annetaan perusvalmiudet ymmärtää tiimeissä ja ryhmissä olevia lain alaisuuksia. Koulutuksen tavoitteena on myös antaa valmiudet rakentaa menestyvä tiimi.

Oppimismenetelminä käytetään luento-opetusta, ryhmätöitä, keskusteluja, testejä ja arvioita. Oppimisen tehostamiseksi käytämme myös lyhyitä toimintaharjoituksia. Koulutuksen tueksi osallistujat saavat kansion, jonka sisältöä täydennetään koulutuksen aikana. Koulutus on suunnattu lähiesimiehille, tiimivalmentajille ja keskijohdolle. Erityisesti koulutus soveltuu uusille esimiehille ja esimiestyön alkuvaiheessa oleville henkilöille.

KOULUTTAJA:
Kataja Jukka, Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja Easy Living Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Esimieskoulutus -uusi esimies