Johtamistaidon koulutukset

 

 

Esimieskoulutus - Uusi esimies

Koulutuksessa käydään läpi yleisesti esimiestyöhön vaadittavia osaamisen alueita painottaen kuitenkin kaikessa vuorovaikutuksen merkitystä ja sen hallintaa esimies-alaissuhteessa. Koulutus ohjaa esimiehen perustehtävän ja esimiesroolin ymmärtämiseen.

Koulutuksessa käsitellään myös nykyaikaista tapaa luoda suotuisa motivaatio. Lisäksi annetaan perusvalmiudet ymmärtää tiimeissä ja ryhmissä olevia lain alaisuuksia. Koulutuksen tavoitteena on myös antaa valmiudet rakentaa menestyvä tiimi.

Oppimismenetelminä käytetään luento-opetusta, ryhmätöitä, keskusteluja, testejä ja arvioita. Oppimisen tehostamiseksi käytämme myös lyhyitä toimintaharjoituksia. Koulutuksen tueksi osallistujat saavat kansion, jonka sisältöä täydennetään koulutuksen aikana.

Koulutus on suunnattu lähiesimiehille, tiimivalmentajille ja keskijohdolle. Erityisesti koulutus soveltuu uusille esimiehille ja esimiestyön alkuvaiheessa oleville henkilöille.

KOULUTTAJA:
Kataja Jukka, Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja Easy Living Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Esimieskoulutus - Uusi esimies

 

 

Esimieskoulutus - työpaikan yhteisten pelisääntöjen laadinta

Ehkäise ongelmatilanteet työpaikalla yhteisten pelisääntöjen avulla.

Työoikeuden koulutuksissa painopiste on usein käsillä olevien ongelmatilanteiden ratkaisussa juridisesti kestävällä tavalla. Haastavat tilanteet ovat kuitenkin kuluttavia, ei vain esimiehelle, vaan myös koko työyhteisölle.  Siitä syystä niiden syntymistä tulisi kaikin keinoin ennaltaehkäistä. Tässä koulutuksessa esimies saa välineet työpaikan yhteisten pelisääntöjen laatimiseen, joiden avulla haastavien esimiestilanteiden ennaltaehkäisy helpottuu.

KOULUTTAJAT:
Aleksa Kavasta, avustava lakimies, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Marita Tapola, OTM, KTM, asianajaja, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy 
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Esimieskoulutus - työpaikan yhteisten pelisääntöjen laadintaEsimieskoulutus - Haastavat tilanteet esimiestyössä

Esimiestyöhön sisältyy paljon erilaisia ja erisävyisiä vuorovaikutustilanteita, jotka joskus saattavat tuntua uuvuttavilta ja jopa mahdottomilta. Esimiehen ja keskijohdon työssä jaksamista ylläpidetään tiedostamalla omat voimavarat ja valmistautumalla erilaisiin haastaviin tilanteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi työyhteisön vuorovaikutuksen säilyttämiseen ja kehittämiseen sekä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkomiseen.

Esimiehet eivät kuitenkaan aina osaa informoida ja puhua työntekijöille asioista. Kun työntekijät purnaavat, esimiehet eivät löydä keinoja ratkaista tilannetta, vaan sulkeutuvat helposti huoneisiinsa tai vetoavat omiin kiireisiinsä. Kannustaminen ja kiitokset saattavat myös kiireen varjolla unohtua. Koulutuksessa annetaan taitoja miten näistä haastavista tilanteista selvitään.
Koulutus soveltuu erityisesti esimiehille joilla on kokemusta esimiestyöstä, mutta myös jatkokoulutukseksi Uusi esimies - koulutuksen saaneille.

KOULUTTAJA:
Kataja Jukka, Valmennuskonsultti, ryhmätyönohjaaja Easy Living Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Esimieskoulutus - Haastavat tilanteet esimiestyössäTyöhaastattelukoulutus

Onnistuneilla työntekijävalinnoilla on suuri vaikutus työyhteisön menestykseen ja työilmapiiriin. Siksi on tärkeää, että työhaastatteluja tekevät esimiehet osaavat käyttää työhaastatteluja joustavasti ja monipuolisesti sekä ymmärtävät riittävästi työhaastattelun tarjoamia mahdollisuuksia.

Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä haastatteluprosessista sekä lisätä varmuutta toteuttaa onnistunut työntekijävalinta omalla työpaikallaan. Koulutuksen aikana käydään läpi koko työhaastatteluprosessi ja tutustutaan käytännönläheisesti haastatteluihin liittyviin psykologisiin ilmiöihin. Koulutus on suunnattu kaikille työhaastatteluja työssään tekeville esimiehille.

KOULUTTAJA:
Teemu Heino, psykologi
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Työhaastattelukoulutus

 

Kannustava palkitsemisjärjestelmä

Aamupäivän mittainen koulutus kannustavasta palkitsemisjärjestelmästä on suunnattu toimitus- ja toiminnanjohtajille sekä henkilöstö- ja taloushallinnosta vastaaville. Tutustumme niihin peruselementteihin, joiden avulla työyhteisöön rakennetaan erityisesti kassavirtatavoitteiden saavuttamiseen kytketty, pitkäjänteisesti toimiva ja oikeudenmukaiseksi koettu läpinäkyvä ja ennakoitavissa oleva palkitsemisjärjestelmä. Saat eväitä myös siihen, miten olemassa olevaa palkitsemisjärjestelmää voidaan kehittää entistä toimivammaksi!

KOULUTTAJA:
Riku Lehtinen, yrityssuunnittelija, LJK, Tuloksentekijät Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Kannustava palkitsemisjärjestelmä


 

Yrityksen velvollisuudet yhteistoimintaneuvotteluissa

Koulutusaamupäivä antaa syvällisen kokonaiskuvan yrityksen velvollisuuksista yhteistoimintaneuvotteluissa erityisesti harkittaessa henkilöstön irtisanomisia ja/tai lomautuksia. Koulutuksessa käsitellään käytännön tilanteita, kuten irtisanomisen ja lomautuksen täytäntöönpanoa ja takaisinottovelvollisuuden hallintaa yrityksessä.

Koulutus soveltuu yrityksen henkilöstöhallinnon työntekijöille ja yrityksen johdolle, joka joutuu noudattamaan yhteistoimintalakia ja täytäntöön panemaan henkilöstön vähentämisiä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Tule kuuntelemaan käytännön neuvot, joiden avulla voit välttää YT-neuvotteluiden ja irtisanomistilanteiden tyypillisimmät virheet.

KOULUTTAJA:
Hilppa Rautpalo, AA,VT, osakas, Asianajotoimisto RegLex Oy      
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Yrityksen velvollisuudet yhteistoimintaneuvotteluissa