Sopimusoikeuden koulutukset


 

Julkisten hankintojen hankintasopimukset

Hankintaprosessin keskeinen tavoite on onnistuneen sopimuskauden aikaansaaminen. Hankintalainsäädäntö edellyttää, että hankintayksikön on määriteltävä tärkeimmät sopimusehdot jo tarjouspyynnössä. Myös tarjoajien tulee tuntea sopimusehtojen merkitys hankintaprosessissa, sillä tarjouspyynnöstä poikkeavien sopimusehtojen esittäminen tarjouksessa on yksi yleisimmistä tarjouksen hylkäämiseen johtavista syistä.

Koulutuksessa perehdytään julkissektorin sopimuskäytäntöihin esimerkkien valossa. Päivän aikana selviää miten julkissektorin käyttämiä JIT 2007 ja JYSE 2014 -ehtoja sovelletaan osana hankintasopimusta. Kurssi sopii kaikille, jotka osallistuvat julkisiin hankintoihin; hankintayksikköjen näkökulmasta kyse on onnistuneen hankintasopimuksen laadinnasta ja tarjoajien osalta tietoisuuden lisäämisestä julkisiin hankintoihin liittyvistä sopimuskäytännöistä.
 
KOULUTTAJA:
Eeva Kiviniemi, OTM, asiantuntija, PTCServices Oy
Annamari Kontio, varatuomari, asiantuntija, PTCServices Oy      
Tapio Lahtinen, varatuomari, asiantuntija, PTCServises Oy   
Mirjam Isoranta, OTM, asiantuntija, PTCServises Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Julkisten hankintojen hankintasopimukset

 

 

Palvelusopimusten laadinta

Tämä kurssi sopii kaikille palvelusopimuksia laativille. Palvelusopimuksissa on erityisen tärkeää määritellä huolella sopimuksen kohde ja siihen liittyvät vaatimukset sekä laadun kehittämisen ja seurannan keinot. Palvelusopimuksessa tulee myös varmistua siitä, että sopijapuolilla on riittävät keinot puuttua suoritushäiriöihin. Yhteisillä tavoitteilla ja kannusteilla sopimukseen saadaan kumppanuuselementtejä, jotka edesauttavat sopimuskauden onnistumista.

KOULUTTAJA:
Eeva Kiviniemi, OTM, asiantuntija, PTCServices Oy
Annamari Kontio, varatuomari, asiantuntija, PTCServices Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Palvelusopimusten laadinta

 

 

Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa

laajavastuulaki uudistuu alkuvuodesta 2015. Uudistusten tavoitteena on vähentää yrityksille harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittoja. Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajaa selvittämään sopimuskumppaninsa valmiudet hoitaa lainmukaiset työnantaja- ja veronmaksuvelvoitteensa. Tilaajan maksettavaksi voidaan määrätä huomattavakin laiminlyöntimaksu tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuutensa laiminlyönnistä.

Tilaajavastuulain uudistuksen myötä tilaajan selvitysvelvollisuus laajenee, ja muutokset vaikuttavat myös sopimuskumppanin velvoitteisiin. Mitkä ovat tilaajavastuulain uudistuksen keskeisimmät lakimuutokset? Miten tilaajavastuulain velvoitteet tulisi huomioida sopimuksissa? Miten tilaajavastuulaki tulisi huomioida, kun käytetään ulkomaalaista työvoimaa? Millaisia seuraamuksia laiminlyönneistä seuraa?

Onko organisaationne valmistautunut verotusmenettelylain uudistukseen rakentamisen kuukausi-ilmoitusten osalta? Verottajalle on 1.7.2014 alkaen tullut toimittaa tiedot rakennusurakoista sekä yhteisellä työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Miten vaatimukset toteutetaan? Mistä töistä tiedot on ilmoitettava?

Tule käytännönläheiseen koulutukseen päivittämään tietämyksesi uudistusten osalta!

KOULUTTAJA:
Eero Salo, OTM, lakimies, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Valtteri Nieminen, OTK, HTM, Specialist Counsel, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Marita Tapola, OTM, KTM, asianajaja, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressaKuluttajaoikeus

Kuluttajansuojasäännökset uudistuvat koti- ja etämyynnin, elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteiden sekä tavaran luovutuksen ja vaaranvastuun osalta. Nämä ovat muutoksia, joista elinkeinonharjoittajien ja myyjien on hyvä olla tietoisia välttääkseen juridisen vastuun.

Tässä kuluttajaoikeuden koulutuksessa tutustummekin alan ajankohtaisiin muutoksiin ja tuoreeseen oikeuskäytäntöön. Kertaamme myös markkinoinnin ja mainonnan pelisääntöjä. Koulutustilaisuudessa opit lisäksi ratkaisemaan mahdollisiin virhe- ja reklamaatiotilanteisiin liittyvät ongelmat juridisesti oikein. Käytännönläheisen koulutuksen avulla saat runsaasti työkaluja työssäsi vastaan tulevien tilanteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi.

KOULUTTAJA:
Marita Tapola, OTM, KTM, asianajaja, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy      
Aleksa Kavasto, avustava lakimies, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Kuluttajaoikeus


Uusi hankintadirektiivi -miten hankintalaki muuttuu?

EU-parlamentti on hyväksynyt uudet hankintadirektiivit ja uuden hankintalain valmistelu Suomessa on käynnistynyt. Tule kuulemaan millaisia muutoksia hankintalakiin on tulossa ja millä aikataululla. Koulutuksessa keskitymme klassiseen direktiiviin.

Osallistujat saavat kokonaiskäsityksen uudistuk-sesta sekä tietoa muutoksista, joihin on hyvä alkaa valmistautua. Kilpailuttaminen tulee käytännössä muuttumaan. Direktiivistä on valittu keskeisimmät muutoskohdat, joihin paneudutaan syvemmin. Osin käsitellään myös oikeuskäytäntöä, joka on vaikuttanut muutosten sisältöön. Päivän ohjelmassa ovat mm: hankintojen jakaminen osiin, miten hankintasopimusta voi jatkossa muuttaa, innovaatiokumppanuus uutena menettelynä, muutokset tarjoajien soveltuvuusehtoihin, tarjousten vertailuun ja elinkaarikustannuksien käyttäminen sekä hankintojen valvonta. Koulutus on suunnattu sekä hankintayksiköille että yrityksille.

KOULUTTAJA:
Tarja Krakau, varatuomari, asiantuntija, PTCServices Oy      
Juha Kontkanen, HTM, asiantuntija, PTCServices Oy
Saila Eskola, OTK, asiantuntija, PTCServices Oy      
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Uusi hankintadirektiivi -miten hankintalaki muuttuu?


Julkiset hankinnat - tarjoajana julkisissa hankinnoissa

Varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa! Julkissektorin tekemissä hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. Yrityksen, joka tarjoaa palveluita, rakennusurakoita tai tavaroita julkissektorille, on tunnettava julkisia hankintoja koskevat pelisäännöt menestyäkseen kilpailussa. Pienikin virhe tarjouksessa voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen.

Koulutuksessa käydään läpi koko hankintaprosessin keskeiset vaiheet ja annetaan käytännön ohjeita osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen ja siihen miten voit välttää tarjoajien tavallisimmat virheet. Päivän aikana esitetään runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä ja oikeuskäytäntöä
 
KOULUTTAJA:
Eeva Kiviniemi, OTM, asiantuntija, PTCServices Oy
Annamari Kontio, varatuomari, asiantuntija, PTCServices Oy      
Mirjam Isoranta, OTM, asiantuntija, PTCServises Oy           
Koulutuksen järjestää YritysAkatemia

OHJELMA JA AIKATAULU:
Julkiset hankinnat - tarjoajana julkisissa hankinnoissa